سنسور سطح مستقر در پرتوی دارای منبع رادیواکتیو به عنوان فرستنده است و با یک آشکارساز در نقطه مقابل مخزن جفت می شود. برای تعیین سطح مواد ، ردیاب به دنبال “الگوی پراکندگی” است که با مواد آلی موجود در مخزن سازگار باشد.

سنسور سطح مبتنی بر پرتوهای

این فناوری به طور کلی در صنعت ذخیره سازی بنزین مورد استفاده قرار نمی گیرد ، زیرا می توان دقت اندازه گیری قابل مقایسه با دستگاه های سنجش شناور سروواژ یا سیستم های راداری در هزینه مالی کمتر برای خرید اولیه ، نصب ، بازرسی دوره ای و بدون خطرات درک شده مرتبط با رادیواکتیو بدست آورد. منابع موجود در سایت

توجه بیشتر به این سیستم ها این است که به دلیل منابع رادیواکتیو ، مجوزهای به کار رفته اغلب مورد نیاز است.

این یک سیستم اندازه گیری ترجیحی برای مواد بسیار خورنده است زیرا سیستم اندازه گیری را مستقیماً در معرض مواد موجود قرار نمی دهد.